ஸ்ரீபீடம் ஸ்ரீபாலா சமஸ்தானம், ஸ்ரீமத் ஔஷத லலிதா மஹா திரிபுரசுந்தரி ஸ்ரீ சக்ரராஜ சபைPoojas
Poojas – Specific Archana and Homa Poojas


Chakra

 • Sri Bala Trisathi Archana (EveryDay)
 • Sri Lalitha Trisathi Archana (EveryDay)
 • Sri Devi Khadgamala Archana (EveryDay)
 • Sri Lalitha Sakasranama Archana (Friday,Tusday & Sunday)
 • Sri Varahi Sakasranama Archana (Panjami, Astami Tithi)
 • Sri Raja Syamala Sakasranama Archana (Navami Tithi)
 • Sri Chakra Meru Navavarna pooja (Fullmoon, Newmoon)
 • Sri Vidhya Abiviruthi Archana (Friday,Tusday & Sunday)
 • Panchakshara Archana (Monday, Prodosam, Sivarathri)
 • Sri Suvaasini Pooja, Sri Kumari Pooja (Navarathri Days only)
 • Sri Bala Tripurasundari Homam (Friday,Tusday & Sunday)
 • Swayamvara Parvathi Homam (Friday,Tusday & Sunday)

(Special Homams, Abishekam, and Archana done for devotees requisition)

 • Asathya Sri Chakra Kundam Nithya Pooja Kattalai
 • Pournami Sri Chakra Navavarna Pooja Kattalai
 • Navarathri, Sivarathri Festival Kattalai
 • Sri Maatha Annapoorani Annadana Kattalai

(Devotees are welcome to Participate the above kattalais)